เงื่อนไขการใช้บัตร

เงื่อนไขการใช้บัตร

1. บทนิยาม
1.1 "บริษัท" หมายถึง บริษัท บูท99 จำกัด เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.booth99.com โดยบริษัทฯ จะ จัดหาสินค้า และ/หรือบริการต่างๆ มาจำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
1.2 "บัตร ibaht" หมายถึง บัตรที่ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าในบัตรผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทกำหนด แล้ว สามารถใช้ยอดเงินภายในบัตรเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจาก booth99.com เท่านั้น
1.3 "ลูกค้า" หมายถึง ผู้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.booth99.com โดยชำระเงิน ด้วยบัตร ibaht
1.4 "เงิน" หมายถึง มูลค่าเงินที่ลูกค้าเติมเข้าบัตร ibaht แล้วนำมาซื้อสินค้า และ/หรือบริการ บนบนเว็ป www.booth99.com โดยเงินจำนวนนี้เมื่อถูกนำมาใช้แล้ว มูลค่าคงเหลือจาการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าไม่สามารถนำจำนวนเงินคงเหลือไปใช้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ต่างๆ ที่เว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ในเครือข่ายของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทไม่สามารถคืน เงินส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้ลูกค้าได้
2. ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไป
2.1 อายุของเงินคงเหลือในบัตร ibaht มีอายุ 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันที่เริ่มใช้ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินคงเหลือในบัตร ibaht หากไม่มีการใช้บัตรเพื่อซื้อ สินค้า และ/หรือบริการ หรือไม่มีรายการการเคลื่อนไหวภายใน 1 (หนึ่ง) ปี
2.2 เงินในบัตร ibaht ไม่สารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
2.3 ลูกค้ารับทราบ และยอมรับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการเติมเงิน ณ จุดเติมเงินต่างๆ ของผู้ให้บริการเติมเงิน
2.4 บริษัทได้จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย และขอแนะนำให้ลูกค้าสร้างชื่อผู้ใช้ที่เป็นความลับและ เปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ามีหน้าที่เก็บรรักษาข้อมูลที่ ปรากฏบนบัตร ข้อมูลเฉพาะและข้อมูลรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ หากเกิดการลักลอบใช้บัญชี ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง หากมีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการนำบัตรผู้อื่นมาใช้ในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการใดๆ บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการรับผิดชอบ ในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
2.5 หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับรายการสินค้า ให้ถือเอา การตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com